1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Politika) reglamentē VENIPAK Latvija, SIA kas darbojas Kalniņi B, Mārupe, LV-2167 un kuras uzņēmuma kods ir 40103483447 (turpmāk – Datu pārzinis), veicamās personas datu apstrādes principus un kārtību, kā arī Datu pārziņa pārvaldītās interneta tīmekļa vietnes venipak.com/lv (turpmāk – Interneta tīmekļa vietne) darbības nosacījumus.

1.2. Par Datu subjektu šajā Politikā uzskatāma jebkura fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Datu pārzinis.

1.3. Datu pārzinis garantē, ka, pieņemot un īstenojot šo Politiku, viņa mērķis ir īstenot šos būtiskos ar personas datu apstrādi saistītos principus:

(a) Mērķis ir, lai personas dati attiecībā pret Datu subjektu tiktu apstrādāti likumīgā, godprātīgā un pārredzamā veidā (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);

(b) Mērķis ir, lai personas dati tiktu vākti noteiktiem, skaidri formulētiem un likumīgiem nolūkiem un turpmāk netiktu apstrādāti ar šiem nolūkiem nesavienojamā veidā; turpmāka personas datu apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos, vai statistiskos nolūkos nav uzskatāma par nesavienojamu ar primārajiem mērķiem (nolūka ierobežojuma princips);

(c) Mērķis ir, lai personas dati būtu adekvāti, pareizi un tikai tādi, kuri ir nepieciešami to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ tie tiek apstrādāti (datu minimizēšanas princips);

(d) Mērķis ir un tiek pieliktas pūles, lai personas dati būtu precīzi un nepieciešamības gadījumā sapratīgā termiņā no maiņas fakta tiktu atjaunoti; mērķis ir veikt visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kuri nav precīzi, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiktu nekavējoties izdzēsti vai sapratīgā termiņā izlaboti (precizitātes princips);

(e) Mērķis ir, lai personas dati tiktu glabāti tādā formā, ka Datu subjektu identitāti nebūtu iespējams noteikt ilgāk nekā tas ir nepieciešams tiem mērķiem, kuros personas dati tiek apstrādāti; personas datus var glabāt ilgāk, ja personas dati tiks apstrādāti tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos, vai statistiskos nolūkos, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu Datu subjekta tiesības un brīvības (glabāšanas ierobežojuma princips);

(f) Mērķis ir, lai personas dati, ņemot vērā Datu pārziņa apstrādājamo personas datu vispārīgo raksturu, tiktu apstrādāti tādā veidā, lai, piemērojot attiecīgos tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība, ieskaitot aizsardzību pret personas datu apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgu personas datu apstrādi un pret netīšu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips);

(g) Datu pārzinis ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti iepriekš norādītie principi, un tam ir jāspēj pierādīt, ka tie tiek ievēroti (pārskatatbildības princips).

1.4. Šī Politika ir sastādīta, vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR), Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma (turpmāk – PDTAL), citiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Politikā izmantojamie jēdzieni saprotami tā, kā tie ir definēti VDAR un PDTAL.

 

2. INFORMĀCIJA PAR IZMANTOTAJIEM SĪKFAILIEM

2.1. Datu pārzinis Interneta tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus (angl. cookies), lai varētu atšķirt vienus Interneta tīmekļa vietnes lietotājus no citiem. Ar sīkfailu palīdzību Datu pārzinis tiecas nodrošināt patīkamāku pieredzi personām, kuras pārlūko Interneta tīmekļa vietni, kā arī pilnveidot pašu Interneta tīmekļa vietni.

2.2. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kuri tiek glabāti Personas pārlūkprogammā vai ierīcē (personālajā datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā).

2.3. Interneta tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi “Google Analytics” sīkfaili:

Tips Sīkdatnes nosaukums Mērķis Domēns Derīguma termiņš
Analītiskais _ga;

_gid;

_gat*

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kuri apmeklētāji izmanto vietni. Tas ietver apmeklētāju skaitu, informāciju par to, no kurienes apmeklētāji nāk, un lapas, kuras viņi ir apmeklējuši vietnē. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu vietni. venipak.com/lv Līdz 2 gadiem
Analītiskais _hj* Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kādi apmeklētāji izmanto vietni. venipak.com/lv Līdz 1 nedēļai
Valodas identifikators _Icl_current_language Šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja izvēlēto valodu venipak.com/lv 1 diena
cookie_notice_accepted Piekrišana sīkdatņu lietošanai venipak.com/lv 1 gads

 

2.4. Interneta tīmekļa vietnē izmantotie sīkfaili neļauj noteikt interneta tīmekļa vietnes lietotāja identitāti. Interneta tīmekļa vietnes apmeklēšana tiek reģistrēta anonīmi, atpazīstot personālo datoru, mobilo tālruni vai planšetdatoru un IP adresi, bet šāda savāktā informācija netiek sniegta trešajām pusēm, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

2.5. Atverot Interneta tīmekļa vietni un uznirstošajā logā uzklikšķinot “Piekrītu”, pārlūkprogrammu izmantojošā persona piekrīt, ka sīkfaili tiks saglabāti viņa datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā.

2.6. Lai atceltu doto piekrišanu, pārlūkprogrammu izmantojošā persona var izdzēst vai nobloķēt sīkfailus, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas ļauj atteikties no visiem vai daļas sīkfailu. Jāatceras, ka, izmantojot tādus pārlūkprogrammas iestatījumus, kuri bloķē sīkfailus (ieskaitot nepieciešamus sīkfailus), personai var rasties problēmas, izmantojot visas vai daļu Interneta tīmekļa vietnes funkciju.

2.7. Sīkfailu savāktie Personas dati tiek apstrādāti, vadoties pēc Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī citu personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

2.8. Vadoties pēc normatīvo aktu prasībām, Interneta tīmekļa vietnē tiek veikti drošības pasākumi, kuri nepieļautu nelikumīgu Personas datu atklāšanu un nelikumīgu to izmantošanu.

 

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Ar šo Politiku saistītajām tiesiskajām attiecībām piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.

3.2. Datu pārzinis nav atbildīgs par kaitējumu, ieskaitot kaitējumu, kas radies Interneta tīmekļa vietnes lietošanas traucējumu dēļ, par datu pazaudēšanu vai sabojāšanu, kas radusies pašas personas vai trešo personu, kas darbojas ar personas ziņu, rīcības vai nolaidības, kļūdu, apzinātas kaitēšanas vai citādas neatbilstošas Interneta tīmekļa vietnes lietošanas dēļ. Datu pārzinis nav atbildīgs arī par pievienošanās un / vai Interneta tīmekļa vietnes lietošanas traucējumiem un (vai) kaitējumu, kas radies to dēļ un trešo pušu, kas nav saistītas ar Datu pārzini vai personu, rīcības vai nolaidības dēļ, ieskaitot elektroapgādes, interneta pieslēguma traucējumus u.c.

3.3. Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Politiku.

3.4. Politikas papildinājumi un izmaiņas stājas spēkā no to publiskošanas Interneta tīmekļa vietnē dienas.

3.5. Ja pēc Politikas papildināšanas vai izmaiņām persona turpina lietot Interneta tīmekļa vietni un / vai Datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka persona neiebilst šiem papildinājumiem un / vai izmaiņām.